СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ § 4К, АЛ. 6 ПЗРЗСПЗЗ

Община Габрово на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, и т.3.9 от ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщава, че в бр. 77 ДВ Областен управител на област Габрово е публикувал следната ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-123 от 12 септември 2018 г.:

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за територии в община Габрово, както следва:

- землище Етър, ЕКАТТЕ 14218.456;

- землище Боженците, ЕКАТТЕ 04964 - кадастрални райони 401 и 402;

- землище Жълтеш, ЕКАТТЕ 29547 - кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 и 410;

- землище Здравковец, ЕКАТТЕ 30661 - кадастрален район 401;

- землище Лесичарка, ЕКАТТЕ 43339 - кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 и 408;

- землище Мичковци, ЕКАТТЕ 48605 - кадастрален район 401;

- землище Поповци, ЕКАТТЕ 57675 - кадастрални райони 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 427, 428, 429, 430, 431 и 432;

- землище Чарково, ЕКАТТЕ 81904 - кадастрални райони 700 и 701;

- землище с. Гръблевци, област Габрово, ЕКАТТЕ 17991 - кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 и 415;

- землище гр. Габрово, включващ имот по КК - ПИ с идентификатор 14218.136.500.

Жалби срещу одобрения ПНИ заинтересованите лица могат да подават чрез областен управител - Габрово, пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

Областен управител:

Н. Петкова