Отговор на запитване във връзка с обявения конкурс за възлагане на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Център за обществена подкрепа“ и Звено „Майка и бебе“.