Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалните услуги – делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ иЦентър за обществена подкрепа“  – гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

 • Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

 • Капацитет на социалните услуги

Съгласно заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалните услуги функционират при следните капацитети:

 1. „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ - капацитет 5 места;
 2. Звено „Майка и бебе“ - капацитет 6 места /двойки майка-дете/;
 3. „Център за обществена подкрепа“ - капацитет 25 места.
 • Местоположение на социалните услуги

Доставчикът ще организира предоставянето на социалните услуги:

 1. „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ в помещение – частна общинска собственост, в гр. Габрово, ул. „Чардафон” № 12, ет.9, ап.24.
 2. Звено „Майка и бебе“ -  помещенията обхващат втори етаж от източната част  на сграда,  находяща се в гр. Габрово, ул. „Ивайло” № 13.
 3. „Център за обществена подкрепа“ - в сграда с адрес пл. ”Възраждане” № 3, ет.2 (задния вход на зала „Възраждане”).
 • Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалните услуги следва да организира дейността на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“ за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

 • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите може да получат всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., в „Център за информация и услуги на граждани”, находящ се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от интернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg меню „Актуално“, подменю „Обяви“.

Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават в срок до 16.30 часа на 23.07.2018 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалните услуги:  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“.

Информация за условията, реда за участие и изискванията към кандидатите, както и документация за участие в конкурса може да изтеглите от тук.

Отговор на запитване във връзка с обявения конкурс за възлагане на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Център за обществена подкрепа“ и Звено „Майка и бебе“.

Допълнителна информация може да получите в дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово: Габрово, пл. „Възраждане” № 3, и на тел: 066/818-442; - 399.