На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с отваряне на улица без осови точки с цел осигуряване на автомобилен достъп до съществуващи гаражи в УПИ V от  кв.269 по плана на гр. Габрово III етап.

 

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв. по ПРЗ

и КК на Габрово

Площ

кв.м.

Обезщетение

лв.

            2. Веселина Мирославова Цанкова

 

Част от ПИ  261, кв. 269

с идентификатор

№ 14218.525.146

19,50

2 800