Съгласно решение № 45 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Габрово и решение № 57 от 14.05.2018 г. на Българска Фондация Биоразнообразие, гр. София, се открива:

 

1. Конкурс за избор на Изпълнителен директор на Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите.

2.1 Минимални изисквания към кандидатите:

- да имат висше образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- действително отработен стаж - не по-малко от три години;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Специфични изисквания:

- управленски опит и/или опит в сферите на образованието и туризма - минимум 2 години;

- компютърна грамотност.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени.

Кандидатите, в срок от 30 календарни дни след публикуването на обявата за конкурса или до 22.06.2018 г. /вкл./, следва да представят в деловодството на Община Габрово, заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

3.1. Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, както следва:

- заявление за участие в конкурса;

-  автобиография – европейски формат;

-  копие от документ за висше образование;

-  копие от документ, удостоверяващ действително отработен стаж /осигурителна, трудова книжка или друг документ/;

- свидетелство за съдимост;

- документ, удостоверяващ управленски опит и/или опит в сферите на образованието и туризма;       

- препоръки от работодател за управленски умения (ако има);

3.2.  Плик № 2 съдържа разработка на кандидата, представляваща Концепция за управление и развитие на Фондация "Узана" за срок от 3 /три/ години и Годишен план за дейността на Фондацията за първата година на управление. Концепцията и годишният план трябва да са изготвена в съответствие с Учредителния акт на фондация „Узана“. Основни акценти на концепцията:          

- тенденции и възможности за утвърждаването на Фондацията като водеща организация в дейностите за развитието на м. Узана и прилежащия й район като дестинация за природен, образователен и екологичен туризъм;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Фондацията, пътищата за постигането им;

- мерки за реализиране на природозащитни, образователни и за устойчив туризъм проекти и програми, както и консултантска, популяризаторска, комуникационна и координационна дейност;

-  етапи на реализация на концепцията.

Пликовете се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, с изписани имената на кандидата и длъжността, за която се кандидатства. Пликът се завеждат по реда на постъпване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в конкурса и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Кандидатите могат да намерят информация за Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване и Учредителния акт на интернет страницата на Община Габрово на адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/R/270717/130.pdf и  https://gabrovo.bg/files/OBS/R/270717/130.1.pdf

Информация за реда и условията за провеждане на конкурса за Изпълнителен директор на Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване е достъпна на интернет страницата на Община Габрово на адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/R/290318/45.pdf и на интернет страницата на Българска Фондация Биоразнообразие, гр. София.

За допълнителна информация - 066/818 301- Ирена Митева.