Обява

за провеждане на конкурс, за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София - „Младши специалист” в отдел „Финанси”, чрез приемане на военна служба от лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

(МЗ ОХ-134/13.02.2018г.)

Изисквания за заемане на длъжността:

Магистър по специалност от професионално направление „Икономика” от област от висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.

Документи се приемат до 23.03.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а.

За информация тел. 0888210283, 066/805531, 066/800257        

Справка     www.comd.bg