Община Габрово съобщава, че в бр. 14 от 13.02.2018 г. на ДВ е публикувана следната обява:
На основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че e изработен помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на община Габрово в землището на село Гръблевци, ЕКАТТЕ 17991, които са изложени в общината.
На основание чл. 28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.