Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2018год., приети с Решение №3/25.01.2018г. на Общински съвет –Габрово.

по ред

Описание на имота

1.     

 Продажба на урегулирани поземлени имоти  и сгради              

1.1

Кафе-клуб в партерния етаж на жилищен блок находящ се на ул.”Македония” №1, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.515.145.8.30 по КК на гр.Габрово, със застроена площ 112.00 кв.м., заедно с 3.864 % ид. части от общите части на сградата, и заедно с отстъпеното право на строеж върху УПИ VІ от кв.111 по плана на ЦГЧ – гр.Габрово

1.2

Самостоятелен обект на две нива, бивше читалище с идентификатор 14218.513.71.1.2 по КК на гр.Габрово, представляващ Втория етаж и част от първия етаж от двуетажна масивна сграда построена в УПИ ХХ от кв.11 по плана на кв.Войново, гр.Габрово

1.3

ПИ 73290.615.80 по КК на гр.Габрово, съответстващ на           УПИ І-252 от кв.27 по плана на с.Трънито, общ.Габрово, с площ  от 2161 кв.м., заедно с построената в него сграда на един етаж и сутерен с идентификатор 73290.615.80.1 и застроена площ 231 кв.м.

1.4

Самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.4.18 по КК на гр.Габрово в партерния етаж на ж.б. на ул.Юрий Венелин №16 , ЗП 75 кв.м.

1.5

ПИ № 14218.538.72 по КК на гр.Габрово, съответстващ на УПИ  VІІІ-55 от кв. 21 по ЗРП на кв.Етър, гр.Габрово, заедно с построените в него масивна сграда на два етажа със сутерен, с идетификатор 14218.538.72.1 със застроена площ 160 кв.м. и едноетажна сграда със сутерен, с идентификатор 14218.538.72.2 със застроена площ 74 кв.м.

1.6

Масивна сграда, с идентификатор 14218.539.11.2,  със ЗП 183 кв.м., построена в ПИ77,  попадащ в  УПИ І, кв.10 по плана на кв.Нова махала, гр.Габрово.

1.7

Офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.21, с площ 137 кв.м., заедно с 6,561% ид.ч. от общите части на сградата, ул.Брянска №58

1.8

УПИ XVIII-51 кв.12 по плана на с.Гъбене с площ 10 070 кв.м., заедно с построената в него сграда на бивше училище, състояща се от стара част на един, със застроена площ          494 кв.м., частично на сутерен с площ 50 кв.м. и нова част на един етаж, със застроена площ 405 кв.м., частично на сутерен с  площ 126 кв.м. Общо РЗП 1 075 кв.м

 

 

2.

 

Продажба на жилища

2.1

Самостоятелен обект с идентификатор  14218.550.287.1.51 по КК на гр.Габрово, със ЗП 59.77 кв.м.,  заедно с 1.243 % ид. Части от общите части на сградата и правото на строеж върху  общинска земя, представляващ  Апартамент № 6, ет.І, вх.Б,ул.”Трети март”  № 27

2.2

АПАРТАМЕНТ на първи етаж в четириетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от стая, кухня, тоалетна и входно антре, площ  -  41.00 кв.м. ул.Скобелевска № 6

2.3

Продажба на жилища на наематели

2.3.1

Апартамент № 15, ет.5, ул. Селимица № 9, вх.А, със ЗП 80,78 кв.м., заедно с 2.437 % ид. части от общите части на сградата

2.3.2

Апартамент № 1, ет.1, ул.Младост № 12, вх.В, със ЗП 65,10 кв.м. , заедно с 1.234 % ид. части от общите части на сградата

2.3.3

Апартамент № 8, ет.3, ул.Видима №3, вх.Б, със ЗП 59,25 кв.м. заедно с 1.993 % ид.части от общите части на сградата я

2.3.4

Апартамент № 5, ет.2, ул.Петър Падалски №6, със ЗП 72,82 кв.м.,  заедно с 2.257 % ид.части от общите части на сградата

3.

Продажба на урегулирани поземлени имоти

3.1

ПИ 14218.502.477 по КК на гр.Габрово, с площ 2 002 кв.м., съответстващ  на УПИ Х-477 – за производствена и складова дейност от кв.59 по плана на гр.Габрово, Северна зона – I част, ул.Генерал Николов

3.2

ПИ 14218.502.481 по КК на гр.Габрово, с площ 492 кв.м., съответстващ  на УПИ V-481 – за общ.обсл. от кв.59 по плана на гр.Габрово, Северна зона – I част, ул.Генерал Николов

3.3

ПИ 14218.502.482 по КК на гр.Габрово, с площ 322 кв.м., съответстващ  на УПИ IV-482 – за общ.обсл. от кв.59 по плана на гр.Габрово, Северна зона – I част, ул.Генерал Николов

3.4

ПИ 14218.502.483 по КК на гр.Габрово, с площ 765 кв.м., съответстващ  на УПИ III-483 – за общ.обсл. от кв.59 по плана на гр.Габрово, Северна зона – I част, ул.Генерал Николов

3.5

ПИ 14218.509.560 по КК на гр.Габрово, с площ 275 кв.м., съответстващ  на УПИ I – общ.стр. от кв.218 по плана на гр.Габрово – III част, ул.Дунав

3.6

ПИ 14218.511.155 по КК на гр.Габрово, съответстващ  на УПИ I-59 от кв.285 по плана на гр.Габрово ІІІ етап, ІI част

3.7

ПИ 14218.520.190 по КК на гр.Габрово, съответстващ на          УПИ ІХ-190 от кв.13 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІ, с площ 996 кв.м., незастроен.       

3.8

ПИ 14218.520.192 по КК на гр.Габрово, съответстващ на          УПИ ХІ-192 от кв.13 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІ, с площ 768 кв.м., незастроен.       

3.9

ПИ 14218.514.468 по КК на гр.Габрово, съответстващ на          УПИ ІX-468 от кв.57 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІІ, с площ 363 кв.м., ул.Студентска 30

3.10

ПИ 14218.508.185 по КК на гр.Габрово, с площ 532 кв.м., съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв.18, по плана на кв.Тлъчници, ул.”Осми март” № 3, гр.Габрово

3.11

ПИ 14218.502.368 по КК на гр.Габрово, с площ 3 524кв.м., съответстващ  на УПИ VI-368-за общ.обслужване  от кв.54 по плана на СЗ – II част

3.12

ПИ 14218.502.366 по КК на гр.Габрово, с площ 497 кв.м., съответстващ  на УПИ III-360 за жилищно строителство  от кв.54 по плана на СЗ – II част, ул. Бойката № 61

3.13    

Урегулиран поземлен имот VІІ  – складово стопанство от кв. 4 по плана на с.Враниловци, общ.Габрово, с площ 1820 кв.м., заедно с материалите от построената в него стопанска сграда на един етаж със ЗП 114.30 кв.м. и навес към нея със              ЗП 46 кв.м.

4.

Учредяване право на строеж

4.1

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на  сграда,  върху ПИ 14218.509.587 по КК на Габрово, на ул.Дунав, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв.278, гр.Габрово – ІІІ етап, І част, отреден за  жил.строителство и обществено обслужване , като отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната застроена площ 4 200 кв.м., средно застрояване с максимална височина до 15 м.  

4.2

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда /Г+4/ със ЗП 560 кв.м.  върху ПИ 14218.509.586 по кадастралната карта на гр.Габрово, съответстващ на УПИ ХІІ-жил.строителство от квартал 214, по плана на гр.Габрово – ІІІ етап, ул.Дунав с площ 851 кв.м.

4.3

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.509.585 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, незастроен, с площ 2 445 кв. м, находящ се в кв. Лъката, ул. „Орловска”, за изграждане на хотелски комплекс с разгъната застроена площ 4 800 кв. м.   

4.4

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на гаражи в ПИ 14218.514.232, съответстващ на УПИ III-232 за ЖС, гаражи, детска площадка, трафопост и озеленяване от кв.40 по плана на Борово-Велчевци – III част

4.5

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на рекреационен навес с площ 22.5 кв.м. в ПИ 14218.505.287, съответстващ на УПИ VI-270 от кв. 140 по плана на гр.Габрово – II етап, III част, ул. Т.Бурмов №18

4.6

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж върху        ПИ 14218.514.464 по КК на гр.Габрово, съответстващ на          УПИ VІ-464 от кв.42 по плана на кв.“Борово-Велчевци“, гр.Габрово – ІІІ, с площ 546 кв.м., ул.Студентска 11.

5.

Прекратяване на съсобственост

6.

Продажба на земеделски земи – след проявен инвеститорски интерес, сред които:

6.1

Имот № 017284 в землището на с.Яворец с площ 18.028 дка

НТП - Нива

6.2

Имот №14008 в землището на с.Яворец с площ 14.542 дка

НТП – Нива

6.3

Имот № 016092 в землището на с.Яворец с площ 4.842дка

НТП - Нива

6.4

Имот № 011152в землището на с.Яворец с площ 6.372дка

НТП - Нива

6.5

Имот №014091 в землището на с.Яворец с площ 3 дка

НТП - Нива

6.6

Имот № 014272в землището на с.Яворец с площ 5.101дка

НТП - Нива

6.7

Имот № 018007 в землището на с.Яворец с площ  4 дка

НТП - Нива

6.8

Имот № 014045 в землището на с.Яворец с площ  3 дка

НТП - Нива

6.9

Имот № 014228 в землището на с.Яворец с площ 3.536 дка

НТП - Нива

7

Продажба на поземлени имоти  в местност Узана, в които има почивни бази, хижи и съоръжения, които са в режим на съсобственост с Община Габрово.

7.1

ПИ 14218.778.113 по Кадастралната карта на гр.Габрово, местност Узана, с площ 6 636 кв.м.