Със Заповед № ОХ – 547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС от български граждани, освободени от военна служба, както следва:

1.  За Сухопътни войски – 225 длъжности.

2.  За Военноморските сили – 50 длъжности.

3.  За Централно военно окръжие (ЦВО) – 25 длъжности.

Обявените места за резервисти са в гарнизоните: София, Шумен, Стара Загора, Сливен, Русе,  Асеновград, Плевен, Пловдив, Враца, Благоевград, Смолян, Видин, Бургас, Варна  а  за ЦВО във всички областни градове.

Службата в ДР може да бъде  „активна” – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или  „на разположение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория  и той получава основно и  допълнително възнаграждение, пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение  в  размер на едно основно  месечно  възнаграждение,  в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение, получава възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение, умножено по 1,5.

Резервистът, сключил договор, има право на:

1.Ползване на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на Министерството на отбраната.

2. Ползване на военно-почивните бази и санаториуми на МО.

3. Предимства при приемане на военна служба и при постъпване на обучение във НВУ при равни други условия.

За справка - Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А.

Тел. 066/805531 и www.comd.bg