МЗ ОХ-1174/13.11.2017г.

Обява 

за провеждане на конкурс, за попълване на офицерска длъжност във Военно формирование 46430 – София чрез приемане на военна служба от лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Младши специалист” в отдел „Финанси

Документи се приемат  до 21.12.2017 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания за заемане на длъжността:

ОКС „Магистър” по специалност от професионално направление „Икономика” или „Социални, стопански и правни науки”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg