С настоящото, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК се съобщава, че, със Заповед № 344/06.03.2017 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2  от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, чл. 21 от ЗОЗЗ , чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Решение № 81 от 23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово, Решение № К-3 от 04.07.2016г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗООЗ, Решение № 1076/21.03.2013г. на  РИОСВ –  Велико Търново, Здравно заключение №ДЗК-14-4129/02.12.2015г. на РЗИ гр. Габрово, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протоколи №24 от 13.09.2016г. и №6 от 21.02.2017 г., по искане вх. №АУ-02-10-83/07.09.2016 г. от Андон Василев Гинев, като пълномощник на „Хаус Хънтър” ЕООД с управител Керстен Уилфред, е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ) за ПИ № 43339.009.255 в землище с. Лесичарка, Община Габрово.

С ПУП - ПЗ се променя предназначението на ПИ № 43339.009.255 от земеделска земя за неземеделски нужди – „за  жилищно строителство”.

На заинтересуваните лица е изпратено съобщението за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на Общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 21.03.2017 г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.