Със заповед № 233 от 17.02.2017 г. на кмета на община Габрово е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Подробен устройствен план – Комуникационно-транспортен план /ПУП-КТП/ за ПИ 14218.13.12 по Кадастралната карта на гр. Габрово, м. „Паевото-Гладичка“, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищно строителство и пътна връзка от път III-4403 „Габрово-Рязковци-Ветрово-Шипчени-Козирог-/Севлиево-Дряново/“ при км. 4+113 - дясно. Със същата заповед са одобрени ПУП-Парцеларен план за трасе на ел. кабел НН и ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод.

Заповедта и скицата може да видите тук.