По искане вх. №АУ-02-11-7 от 22.02.2017 г. от Татяна Тодорова Катевска и др., собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-179 от кв. 12 по плана на с. Борики, община Габрово, със заповед № 392 от 14.03.2017г. на кмета на община Габрово е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като западната и южна регулационни линии на УПИ ХІV-179 се поставят в съответствие със съответните имотни граници на поземлен имот /ПИ/ 179.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ. Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и  в кметството на с. Борики, община Габрово.