УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед №2194/09.10.2015 г. на Кмета на Община Габрово за одобряване на ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ЧИ (частично изменение) на ПУП и РУП (работен устройствен план) част от кв.142 по плана на гр. Габрово II етап, III част,

С ПУП-ПЗ се променя начина на застрояване за УПИ (урегулиран поземлен имот) XVII-163 (от ниско в средно, с Н до 15м). С РУП застрояването се променя за УПИ XVII-163 и XVIII-168 и се запазва за УПИ XVI-162. Посочени са съществуващите сгради, определени за запазване, или за събаряне.

Заповедта и придружаващата я документация се намира в Дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово (пл. Възраждане № 3), етаж III, стая 303, тел. 066/818432 при Росица Даракчиева и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

 Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно  чл.125 от ЗУТ, по реда на АПК, пред Административен съд – Габрово.

Приложение: копие от  Заповед № 2969/30.12.2014г.

З А П О В Е Д

                                                                                                                                     №2194/09.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.129, ал.2 от ЗУТ; във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.113, ал.2 и aл.5 от ЗУТ; при спазване на условията на чл.21, ал.2 от ЗУТ; Решение № 231/01.10.2015г. на Общински съвет – Габрово; Заповед №1457 от 15.07.2015г. на Кмета на Община Габрово; Решения на ОЕСУТ при Община Габрово в протоколи №20/21.07.2014г. и №26/29.09.2015г. и искане вх.№АУ-02-10-46/ 17.07.2015г. от Нели Вълкова Тодорова – Ангелова и Димитър Русев Ангелов,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) и Работен устройствен план (РУП) за част от кв. 142 по плана на гр. Габрово-II етап, III част.

1.  С ПУП – ПЗ (План за застрояване) за УПИ-XVII-163 от кв. 142 по плана на      гр. Габрово II етап III част, сe определя зона „Жс“  със следните градо устройствени показатели:

  • макс. плътност на застрояване         –  П застр. = 70%
  • макс. интензивност на застрояване –  Кинт      = 2
  • мин. озеленена площ                         –  П озел.  = 30%
  • характер на застрояване                    –  средноетажно (до 15м височина)
  • начин на застрояване                         –  свързано.

Определени са ограничителните линии на основното застрояване.

Показани са сградите, които се запазват като елемент на застрояването.

2. С РУП (Работен устройствен план) за частично изменение на РУП, се предвиждат следните изменения:

За УПИ XVII-163 се предвижда събаряне на съществуващите постройки и изцяло ново застрояване, свързано със застрояването в съседните УПИ XVIII-168 и  УПИ XVI-162. Указана е етажността на предвиденото застрояване.

За УПИ XVIII-168 съществуващите постройки не се запазват. С предвиденото застрояване в източната част на имота, към УПИ XVII-163, височината на сградата се повдига до абсолютна кота 425,05м, а в западната му част, към УПИ XIX-169, застройката остава в параметрите на досега действащия РУП.

По отношение на застрояването в УПИ XVI-162, се запазват изцяло параметрите на досега действащия РУП.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.

ИНЖ.НЕЛА РАЧЕВИЦ

ВрИД на Община Габрово