С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № АУ-02-11-32#2/12.10.2015г.

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 11.11.2015г., се съобщава на Тодор Манолов Димов с постоянен адрес гр. Габрово, ул. Охрид № 17, че със Заповед № 2204/12.10.2015г. на Община Габрово, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № 1703/14.08.2015г.на Кмета на Община Габрово, Решение № 231/01.10.2015г. на Общински съвет Габрово, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протокол № 26/29.09.2015г. и искане вх. № АУ-02-11-32/27.07.2015г. от Величко Цветанов Великов, е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на план за регулация /ПР/ за част от кв. 15 по плана на гр. Габрово, І етап, І част.

Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

Преписката се намира в дирекция УТ при Община Габрово – пл. Възраждане  № 3, ет. ІІІ, стая 305 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

 В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

 Съобщението за издадената заповед е поставено на 11.11.2015г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.