Със заповед № 2304/23.10. 2015 г. е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 7, УПИ ІV—170, по плана на с. Здравковец, Община Габрово

Заповедта и скица № 603/04.09.2015 г. може да видите тук.