На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК се съобщава, че, със Заповед № № 1964/17.09.2015 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2  от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ, , Заповед № 2154/31.10.2014 г. на Кмета на Община Габрово, Съгласувателно писмо № 33-НН-1135/08.01.2015 г. на НИНКН гр. София, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протоколи № 12 от 12.05.2015 г. и № 24 от 08.09.2015 г. по искане вх. №АУ-02-10-28/11.05.2015 г. от „ДОЛЧЕ ВИТА РМ” ЕООД с управител Ралица Георгиева Методиева, е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ) С РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (РУП) за част от кв. 26 по плана на с. Боженци, Община Габрово, както следва:

  1. С ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП се променя разположението на основното застрояване в УПИ VІ-143 от кв. 26 по плана на с. Боженци. Основното застрояване – къща за гости се разполага на улична регулация.

За съществуващата стопанска постройка /плевня/ , със статут на „единична недвижима културна ценност” се предвижда реставрация и адаптация на сградата, като се осъществява топла връзка с терасовидно застрояване между двете сгради. В проектното предложение е предвидено свързване на стопанската постройка  /пленя/ с основното застрояване чрез едноетажна застройка с плосък покрив между двете сгради.

Определен е режим на устройство, в зависимост от конкретното предназначение на имота – „за обществено обслужване”.

Запазва се установената устройствена зона „Жмпк” със следните градоустройствени показатели:

  • Макс. плътност на застрояване -      40 %;
  • Макс. интензивност на застрояване   -   Кинт. =  0.75;
  • Мин. озеленена площ  -     40 %;       
  • Кота корниз  -       7.0 м
  • Зоната на застрояване е определена със задължителните линии.
  1. С РУП са отразени характерните за застрояването в с. Боженци разположения на сградите през улица. В конкретния случай в силуетното решение с височина на проектната сграда 6.50 м, наличното разстояние до съседната сграда през улица е 5м в най-близката точка между двете сгради, като расте до 7.50 м в най-отдалечената точка между двете сгради. В общия случай по чл. 32, ал. 3 от ЗУТ разстоянието в най-близката точка между проектната сграда и партерния етаж на съществуващата сграда, който в тази част е с обслужващи функции и без прозорци  към улицата, по норматив 4.50 м, при налични 5м и в най-отдалечената точка между проектната сграда и партерния етаж на съществуващата сграда, който в тази част е „соба” с прозорец към улицата, по норматив 6.50 м /височината на проектната сграда/, при налични 7 м.

С писмо № 33-НН-1135/08.01.2015 г. на НИНКН гр. София, е съгласуван Проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП и силуети за УПИ VІ-143 от кв. 26 по плана на с. Боженци, Община Габрово.

На заинтересуваните лица е изпратено съобщението за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на Общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 02.11.2015 г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.