Днес 03.11.2015г. Община Габрово обявява, че със Заповед № 2350/02.11.2015г. на ВрИД КМЕТ на Община Габрово, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 и чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово от 26.10.2015г., изразено върху скица  № 647 от 18.09.2015г., Решение     № 231/01.10.2015г. на Общински съвет Габрово, искане вх. № АУ-02-11-41/16.09.2015г. от Митко Богдев Димитров, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на план за регулация / ПУП–ПР за ЧИ на ПР/ за УПИ ХІ-229 от кв. 16 по плана на гр. Габрово, І етап, І част, като южната регулационна линия на улица с О.Т. 95-96, частично в участъка пред лицето на УПИ ХІ-229, се поставя в съответствие със северната имотна граница на ПИ 229; - Обхват на плана – УПИ ХІ-229 от кв. 16 по плана на гр. Габрово, І етап, І част; - ПУП – ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.

Обявлението е поставено на 03.11.2015г. на таблото за обявления в ЦИУГ, на интернет страницата на Община Габрово и на оградата на имота /УПИ ХІ-229 от кв. 16 по плана на гр. Габрово, І етап, І част/.