Община Габрово, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ,

обявява

                        Заповед № 2217 от 15.10.2015г. на Кмета на Община Габрово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал, становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 675 от 29.09.2015г., решение № 231 от 01.10.2015г. на Общински съвет и искане вх. № АУ-02-11-43/29.09.2015г. от Ганка Колева Генева,

            Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 9 по плана на с. Велковци, Община Габрово, както следва:

-  Част от улично-регулационната линия на ул. с О.Т. 14-119 пред лицето на  УПИ Х-53,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 53.

- Част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-53 към дъното се отрежда за поземлен имот /ПИ/ за озеленяване.

-  Обхват на плана –  УПИ Х-53  от кв. 9 по плана на с. Велковци.

-  ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1  от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.