Община Габрово, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ,

ОБЯВЯВА 

 Заповед № 2226 от 16.10.2015г. на Кмета на Община Габрово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 648/18.09.2015г., решение № 231 от 01.10.2015г. на Общински съвет, искане вх. АУ-02-11-42/16.09.2015г. от Йорданка Пенчева Димитрова и Иван Пенчев Косев,

   Р А З Р  Е Ш А В А М:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП- ПР/ за частично изменение на застроителния и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 32 по плана на с. Велковци, Община Габрово, както следва:

- Част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-222 към дъното се отрежда за поземлен имот /ПИ/ за озеленяване.

- Част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-222 към дъното, съставляващ част от стар път се отрежда за поземлен имот /ПИ/ за озеленяване.

-  Обхват на плана –  УПИ V-222 от кв. 32 по плана  на с. Велковци.

            -  ПУП-ПР да се изработи на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

            На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.