Заповед № 2216 от 16.10.2015г. на Кмета на Община Габрово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,  предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 701 от 02.10.2015г., решение № 231 от 01.10.2015г. на Общински съвет, искане вх. № АУ-02-11-44/30.09.2015г. от Мариян Михайлов Савчев,

                                         Р А З Р Е Ш А В А М:

   Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 2 по плана на с. Рязковци, Община Габрово, както следва:

-  Част от улично-регулационната линия на ул. с О.Т. 01-59 пред лицето на  УПИ І-10,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 10.

-  Обхват на плана –  УПИ І-10 от кв. 2 по плана на с. Рязковци.

-  ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.