Одобрен ПУП-ПЗ за частично изменение на ПУП за ПИ 14218.859.5 по Кадастралната карта на гр. Габрово. Заповедта може да видите тук.