Одобрен е ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 12, УПИ І-76, ІІ-76 и УПИ ІІІ-76 по плана на с. Армените, Община Габрово.

Заповед № 2168/05.10. 2015 г. и скица № 606/04.09.2015 г. може да видите тук.