Със заповед № 2019 от 24.09.2015 г. е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 16, УПИ ІV-121 по плана на с. Музга, Община Габрово.

Заповедта и скица № 387 от 27.08.2015 г. може да видите тук.