Община Габрово, съобщава, че в бр. 76 от 02.10.2015г. на Държавен вестник е обявен Подробен устройствен план – План за  регулация (ПУП - ПР) за Частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) за част от кв.208 и кв.215 по плана на гр. Габрово – III етап.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения,  относно Подробен устройствен план – План за  регулация (ПУП - ПР) за Частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) за част от кв.208 и кв.215 по плана на гр. Габрово – III етап, и придружаващите го документи до кмета на общината.