Съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ  (Закон за устройство на територията), Община Габрово организира обществено обсъждане на Подробен устройствен план – План за  регулация (ПУП - ПР) за Частично изменение (ЧИ) на Подробен устройствен план (ПУП) за част от кв.208 и кв.215 по плана на гр. Габрово – III етап.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.10.2015 г. от 17:00 часа в залата на III етаж в сградата на Община Габрово.