Днес 28.09.2015г.  Община Габрово, обявява, че със Заповед № 2029/28.09.2015г. на кмета на община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на община Габрово изразено върху скица № 643 от 17.09.2015 г., искане вх. № АУ-02-11-40/15.09. 2015г. от Велика Ламбева Николова, е разрешено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП-ПР/ на част от кв. 5 по плана на с. Гергини-Гарван, Община Габрово, както следва:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за частично изменение на застроителния и регулационен план  /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 5 по плана на с. Гергини-Гарван, Община Габрово, както следва:

  • Дворищно-регулационната линия на УПИ VІІІ-209 с УПИ Х-206 и УПИ ХІІІ-207, се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 209 с ПИ № 206 и ПИ № 207;
  • Обхват на плана – УПИ VІІІ-209, УПИ Х-206 и УПИ ХІІІ-207 от кв. 5 по плана на с. Гергини-Гарван;
  • ПУП-ПР да се изработи на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.