Със Заповед №1904/10.09. 2015 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 603 от 04.09.2015 г., искане вх. № АУ-02-11-36/02.09. 2015 г. от Ненко Стаев Ненков, чрез Цветана Петрова Генева с пълномощно рег. № 2179/11.08. 2015 г. е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 7 по плана на с. Здравковец, Община Габрово, както следва:

- Улично-регулационната линия на ул. с ОТ 42-43-44-45 пред лицето на  УПИ ІV-170,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 170;

- Вътрешната странична регулационна линия на УПИ ІV-170 с УПИ ІІ-171 и УПИ ІІІ-113 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 170.

- Част от вътрешната регулационна линия към дъното на УПИ ІV-170 с УПИ ІІІ-113 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 170, при спазване на следните условия:

- Обхват на плана –  УПИ ІV-170, и съседните УПИ от кв. 7 по плана на с. Здравковец;

 - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8 ал. 2, т.3  от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ..