Съобщение № АУ-02-10-49#1/31.07.2015г.

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 10.09.2015г., се съобщава на Йоана Стефанова Смилова с постоянен адрес гр. София, ЖК Люлин № 103, вх. В, ет. 8, ап. 76, че  е изработен проект Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за част от ПИ 14218.256.63 – ПИ с проектен идентификатор ПИ 14218.256.105 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка със смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „жилищно строителство“ и ПИ с проектен идентификатор ПИ 14218.256.106 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка със смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „конюшня“.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово –  пл. Възраждане № 3, етаж III, стая 305 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на поставяне на съобщението на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и  публикуването му на Интернет страницата на Община Габрово до общинска администрация при Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания проектът се разглежда от ОЕСУТ при Община Габрово. На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ по неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, съобщението ще се счита за редовно връчено и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.