Със заповед № 1665 от 07.08. 2015 г. е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 38, УПИ ІІ—132, упи ІІІ-134 по плана на с. Кози рог, Община Габрово.

Заповед № 1665 от 07.08. 2015 г. може да видите тук.

Скица № 375 от 10.06.2015 г. може да видите тук.