Със заповед № 1662 от 07.08. 2015 г. е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН /ПУП – ПР за ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 23, УПИ ІХ-40 по плана на с. Дебел дял, Община Габрово.

Заповед № 1662 от 07.08. 2015 г. може да видите тук.

Скица № 435 от 06.07.2015 г. може да видите тук.