С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АУ-02-10-44#1 от 26.07.2015 г.

Община Габрово съобщава, че е изготвен:

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ /ЧИ/ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ ЗА ЧАСТ ОТ КВ. 40А ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО – АКТУАЛИЗАЦИЯ ШИВАРОВ МОСТ.

С Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ се променя предвазначението на УПИ ХV-4729 и имота се отрежда за обществено обслужване. С Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за УПИ ХV-4729, за обществено обслужване се определя зона с конкретно нежилищно предназначение.

Проектът за изменение, съгласно обявление № АУ-02-10-44#1 от 26.07.2015 г.  е изложен за разглеждане в стая № 303, етаж ІІІ на Община Габрово.          

Възражения по проекта могат да бъдат направени в четиринадесет  дневен срок от датата на публикуване на съобщението пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.