Днес 17.08.2015г. Община Габрово обявява, че със Заповед № 1703/14.08.2015г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово от 06.08.2015г., изразено върху скица № 525/31.07.2015г., искане вх. № АУ-02-11-32/27.07.2015г. от Велико Цветанов Великов, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план-план за регулация  за частично изменение на план за регулация /ПУП-ПР за ЧИ на ПР/ за УПИ І-220 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, І етап, І част, като: -  югоизточната регулационна линия на улица с О. Т. 106-97, частично  в участъка пред лицето на УПИ І-220, се поставя в съответствие със северозападната граница на ПИ 220; - югозападната регулационна линия на улица с О. Т. 96-99, частично  в участъка пред лицето на УПИ І-220, се поставя в съответствие със североизточната граница на ПИ 220; - страничната регулационна линия между УПИ І-220 и УПИ ІІ-221 се поставя в съответствие със съществуващата граница между ПИ 220 и ПИ 221, при спазване на следните условия: -- Обхват на плана –  УПИ І-220 и УПИ ІІ-221 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, І етап, І част;       - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8 ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.

Обявлението е поставено на 17.08.2015г. на таблото за обявления в ЦИУГ, на Интернет страницата на Община Габрово и на оградата на имота /УПИ І-220 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, І етап, І част/.