Днес 17.12.2014г. Община Габрово обявява, че със Заповед № 2795/17.12.2014г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 913/15.12.2014г., искане вх. № АУ-02-11-36/10.12.2014 г. от Марийка Пенчева  Маджарова, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план-план за регулация  за частично изменение на план за регулация /ПУП-ПР за ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-90 от кв. 9 по плана на с. Лоза, община Габрово, като северната регулационна линия на улица с О.Т. 24-24, частично в участъка пред лицето на УПИ VІ-90, се поставя в съответствие с южната имотна граница на ПИ 90, при спазване на следните условия: - обхват на плана –  УПИ VІ-90 от кв. 9 по плана на с. Лоза; - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.Заповедта не подлежи на оспорване.

Обявлението е поставено на 17.12.2014г. на таблото за обявления в кметство Златевци и на оградата на имота /УПИ VІ-90 от кв. 9 по плана на с. Лоза/.