Днес 17.08.2015г. Община Габрово обявява, че със Заповед № 1705/14.08.2015г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово от 07.08.2015г.,  изразено върху скица №  539 от 06.08.2015  г., искане вх. № АУ-02-11-34/06.08. 2015 г. от Данаил Димитров Димитров, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 10  по плана на гр. Габрово, І етап, І част, като: -  източната регулационна линия на улица с О. Т. 64-65-66, частично  в участъка пред лицето на УПИ І-171, се поставя в съответствие със западната  граница на ПИ 171; - южната регулационна линия на улица с О. Т. 61-63, частично  в участъка пред лицето на УПИ І-171, частично се поставя в съответствие със северната граница на ПИ 171; - Обхват на плана –  УПИ І-171 от кв. 10 по плана на гр. Габрово, І етап, І част; - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Обявлението е поставено на 17.08.2015г. на таблото за обявления в ЦИУГ, на Интернет страницата на Община Габрово и на оградата на имота /УПИ І-171 от кв. 10 по плана на гр. Габрово, І етап, І част/.