Заповед №517/23.03.2015г. на кмета на община Габрово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2; чл.128, ал.13 от ЗУТ; във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ; Заповед №24/12.01.2014г. и Заповед №104/26.01.2015 г. на Кмета на Община Габрово; Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – Протокол №3/27.01.2015 г. и искане вх.№АУ-02-10-6/26.01.2015г. от Поля Стефанова Иванова, Николай Красимиров Николов, Павлина Тотева Цонкова, Борислав Благоев Матов и Стайо Генчев Дончев

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично изменение (ЧИ) на Застроителен и регулационен план (ЗРП) за част от кв.5 по плана на гр. Габрово, кв. Чехлевци.

1.С  ПУП – ПР се предвижда УПИ (урегулиран поземлен имот) VI-93, УПИ VII-93 и УПИ XI-93 да се обединят в един общ УПИ VI-93 – за жилищно строителство. Поради малкия размер на лицето на двата имота към улицата, УПИ XII-94 и УПИ XIII-94 се обединяват в един общ УПИ XII-94 – за жилищно строителство.

Западната регулационна линия на УПИ VI-93 се прокарва в съответствие със западната имотна граница на ПИ (поземлен имот) ПИ 14218.522.64 по кадастралната карта на гр. Габрово.

Източната  регулационна линия се прокарва в съответствие с източната имотна граница на ПИ 14218.522.65 по кадастралната карта на гр. Габрово.

Северната регулационна линия на улица с о.т. 8-11, частично пред лицето на УПИ VI-93, се измества в северна посока, като се прокарва в съответствие с източната и югозападната имотна граница на ПИ 14218.522.64, като се оформя уширение на улицата.

2.С ПУП – ПЗ, за УПИ VI-93 и УПИ XII-94 от кв.5 по плана на кв. Чехлевци се определя устройствена зона Жм, със следните градоустройствени показатели:

-       макс. плътност на застрояване                       – 60%

-       макс. интензивност на застрояване КИНТ    – 1.2

-       мин. озеленена площ                                       – 40%

-       характер на застрояване                                  – ниско (височина до 10м)

-       начин на застрояване                                       – свободно.

Определени са ограничителните линии на основното застрояване.

Изменението е нанесено на скица №26/19.01.2015 г.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.