Заповед №1186/15.06.2015г. на кмета на община Габрово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.129, ал.2 и чл.128, ал.13 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.8 и чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, при условията на чл.36, ал.1 от ЗУТ, Решение на ОЕСУТ към Община Габрово – протокол №12/12.05.2015г. и искане вх.№АУ-02-10-29/12.05.2015г. от Йорданка Минева Йорданова, Галина Тотева Симеонова, Йорданка Костадинова Йорданова, Иванка Христова Пашова, Диана Колева Пашова и Деян Иванов Георгиев,

О Д О Б Р Я В А М:

Работен устройствен план (РУП) за урегулирани поземлени имоти: УПИ IX-88, УПИ X-89 и УПИ XI-90 от кв.130 по плана на гр.Габрово II етап, II част.

С РУП се установяват допустимите намалени отстояния на застрояването в УПИ X-89 към страничните регулационни линии на имота и разстоянието между застрояването в УПИ X-89 и застрояването в съседните УПИ IX-88 и УПИ XI-90.

· Разстоянието от сградата в УПИ IX-88 до страничната регулационна линия към УПИ X-89 е 2.83м, а до заварената сграда в този имот е 4.86м. Отклонението е допустимо на основание чл.36, ал.1 от ЗУТ, тъй като е намалено с по-малко от 1/3 от нормативно изискуемото разстояние от 6.00м между сградите в съседни урегулирани поземлени имоти.

· Разстоянието от сградата в УПИ X-89 до страничната регулационна линия към УПИ IX-88 е 2.08м, а към УПИ XI-90 – 1,66м. Отстоянията от сградата в УПИ X-89 до заварената сграда в УПИ IX-88 е 4,86, а към сградата в УПИ XI-90 –  4,22м. Отклонението е допустимо на основание чл.36, ал.1 от ЗУТ, тъй като е намалено с по-малко от 1/3 от нормативно изискуемото разстояние от 6.00м между сградите в съседни урегулирани поземлени имоти.

· Разстоянието от сградата в XI-90 до страничната регулационна линия към УПИ X-89 е 2,59м, а до сградата в този имот - 4,22м. Отклонението е допустимо на основание чл.36, ал.1 от ЗУТ, тъй като е намалено с по-малко от 1/3 от нормативно изискуемото разстояние от 6.00м между сградите в съседни урегулирани поземлени имоти.

Сградите в трите имота са заварени, масивни. Съгласно чл.36, ал.1 от ЗУТ, за запазване на заварени годни сгради се допуска в РУП фактическото разположение на заварените сгради да не отговаря на изискващите се разстояния, ако сградите са масивни и имат трайност най-малко още 25 години. В тези случаи изискващото се разстояние между заварените сгради и предвиденото застрояване в съседните имоти може да бъде намалено най-много с 1/3, като линиите на застрояване се установяват в съответствие с разположението на заварената сграда.

Заварените масивни жилищни сгради в УПИ IX-88, УПИ X-89 и УПИ XI-90 от кв. 130 по плана  на гр. Габрово II етап, II част могат да се запазят и линиите на застрояване да се установят в съответствие с разположението на заварените сгради.

Работният устройствен план отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в 3-дневен срок от датата на издаването й, при условията и реда на Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният РУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.