Заповед№1171/11.06.2015г. на кмета на община Габрово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ; Заповед №303/23.02.2015 г. на Кмета на Община Габрово; Решения на ОЕСУТ при Община Габрово (протоколи №8/31.03.2015 г. и  №19/13.05.2015г.) и искане вх.№АУ-02-10-19/23.03.2015г. oт Христо Цанков Цанков представляващ „Интер пласт“ ЕООД,

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУППРЗ) за ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ (ЧИ) на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) за част от кв. 33 по плана на гр. Габрово-75 част.

I. С ПУП – ПР (План за регулация), част от кв.33 по плана на гр. Габрово-75 част се променя, както следва:

1. Част от вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти УПИ I-7065а „за производство и обслужване“ и УПИ IX-7065 „за производство и обслужване“, се поставя в съответствие с имотната граница на поземлен имот ПИ 14218.550.240 по кадастралната карта на гр. Габрово;

2. За сметка на УПИ I-7065а „за производство и обслужване“ се обособяват два самостоятелни поземлени имота: УПИ XI-7065a „за производство и обслужване“ и УПИ I-7065a „за производство и обслужване“;

3. Вътрешната регулационна линия между УПИ XI-7065a „за производство и обслужване“ и УПИ I-7065a „за производство и обслужване“ се поставя на 4 м северно от заварената двуетажна масивна сграда в УПИ I-7065a.

II. С ПУП – ПЗ (План за застрояване), за новообразуваните УПИ XI-7065a „за производство и обслужване“ и УПИ I-7065a „за производство и  обслужване“ в    кв. 33 по плана на гр. Габровo - 75 част се определя зона на застрояване „Пп“ (предимно производствена),  със следните градоустройствени показатели:

-  макс. плътност на застрояване         –  П застр. = 80%

-  макс. интензивност на застрояване –  КИНТ    = 1.5

-  мин. озеленена площ                         –  П озел.  =20%

-  характер на застрояване                    –  нискоетажно (до 10м височина)

-  начин на застрояване                         –  свободно и свързано в два имота

Посочени са ограничителните линии на основното застрояване.

Изменението е нанесено на скица №122/04.03.2015 г.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.