Заповед№949/13.05.2015 г. на кмета на община Габрово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и чл.113, ал.1, aл.2, ал.4 и ал.5 от ЗУТ;  Заповед №1068/10.06.2014 г. на Кмета на Община Габрово; решения на ОЕСУТ при Община Габрово (протоколи №38/11.12.2014 г. и  №7/12.03.2015г.) и искане вх.№АУ-02-10-74/03.12.2014г. от Богдан Цанков Мерджанов,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за частично изменение (ЧИ) на Застроителен и регулационен план (ЗРП) и Работен устройствен план (РУП) за част от кв. 54 по плана на гр. Габрово-95 част.

1.   С ПУП – ПР (План за регулация) източната  регулационна линия на УПИ (урегулиран поземлен имот) IV-7702 от кв. 54 по плана на гр. Габрово-95 част се поставя в съответствие с източната граница на ПИ (поземлен имот) 14218.534.123 по кадастралната карта на гр. Габрово. Уличната регулационна линия остава без промяна.

2.   С ПУП – ПЗ (План за застрояване) се предвижда запазване съществуващите две жилищни сгради в УПИ IV-7702, кв. 54, като елемент на основното застрояване. Сградите са разположени на по-малко от 3.00м от страничната регулационна линия (към УПИ V-7700) и отговарят на условията на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ (Закон за устройство на територията).

За УПИ V-7700 и IV-7702 от кв.52 по плана на гр. Габрово-95част се устройва ниско жилищно строителство – Жм, със следните градо устройствени показатели:

-  макс. плътност на застрояване         –  П застр. = 60%

-  макс. интензивност на застрояване –  КИНТ    = 1.2

-  мин. озеленена площ                         –  П озел.  = 40%

-  характер на застрояване                    –  нискоетажно (до 10м височина)

-  начин на застрояване                         –  свободно

Определени са ограничителните линии на основното застрояване.

Изменението е нанесено на скица №889/04.12.2014 г.

3.   С Работен устройствен план  (РУП), изработен на основание чл. 113, ал.1 от ЗУТ, двете жилищни сгради в УПИ IV-7702 се запазват като елемент на основното застрояване и се предвижда възможността за надстрояване на западната двуетажна жилищна сграда.

Застрояването в съседния УПИ V-7700 е регламентирано с ограничителни линии на застрояване: на 3м от страничните регулационни линии (към  УПИ IV-7702 и УПИ VI-7700a), на 3м от уличната регулационна линия и на 5м от дъното на имота.

Съществуващите в УПИ IV-7702 две жилищни сгради са на 2.86м и 2.33м от страничната регулационна линия към УПИ V-7700, което е по-малко от 3.00м от изискуемите по ЗУТ 3.00м. Отстоянието от сградите до ограничителни линии на застрояване в УПИ V-7700 е 5.86м и 5.33м. Отклонението е допустимо на основание чл. 36 ал. 2 от ЗУТ, тъй като е намалено с по-малко от 1/3 от нормативно изискуемото разстояние от 6.00м между застрояването в два съседни урегулирани поземлени имоти. Сградите могат да бъдат запазени като елемент на основното застрояване в УПИ IV-7702.

С РУП се предвижда надстрояване на западната двуетажна жилищна сграда в УПИ IV-7702. Предвиден е двускатен покрив с наклон от 30%. Височина на сградата е  10.00м, като се отчита по правилото на чл.24, ал.1 от ЗУТ.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.