Заповед №1628/31.07.2015 на кмета на община Габрово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3 от ЗУТ; чл.21 от ЗОЗЗ и чл.28, ал.1 и ал.2 от ППЗОЗЗ; Решение №248/27.11.2014 г. на Общински съвет – Габрово; Решение №К-3 от 22.04.2015г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ; Здравно заключение №ДЗК-14-859/25.02.2015 г. на РЗИ гр. Габрово; писмо изх.№2963/02.09.2014 г. от РИОСВ гр. В. Търново; Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протокол №13 от 19.05.2015 г. и протокол №21 от 28.07.2015 г.; искане вх.№АУ-02-10-31/13.05.2015г. от Евгени Денчев Петров

О Д О Б Р Я В А М :

ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за поземлен имот ПИ 2, кадастрален район 488 по плана на новообразуваните имоти на м.Шенини, гр.Габрово.

С ПУП – ПЗ се променя предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищно строителство. Обособява се устройствена зона „Жм“ със следните устройствени показатели:

-       макс. плътност на застрояване                         – 60%

-       макс. интензивност на застрояване Кинт       – 1.2

-       мин. озеленена площ                                         – 40%

-       характер на застрояване                                    – ниско (H до 10м)

-       начин на застрояване                                        – свободно.

Определени са ограничителните линии на основното застрояване.

Съгласно становище № ПТО02-3380/18.07.2014 г. от „ВиК“ООД, за имота има открита партида и същият е водоснабден. Съгласно предварително становище №ГБ14-пст-106/ 25.07.2014 г. от „ЕНЕРГО-ПРО мрежи“АД присъединяването на имота към ел.разпред.мрежа може да се осъществи от съществуващ стълб от въздушната мрежа на ТП 4 Шенини 1.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.