С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 12.08.2015г., се съобщава на Ивайло Ботев Пенчев с постоянен адрес гр. Габрово, ул. Карамфил № 7, че:

Със заповед № 1459/15.07.2015г. на Кмета на Община Габрово, е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план / ПУП/ за част от кв. 8 по плана на Северна зона -  Габрово, ІІІ част, като страничната регулационна линия между  УПИ ХХІV-73 и УПИ ХХV-74,75 се поставя в съответствие с границата между поземлени имоти 1428.502.74 и 1428.502.75 по Кадастралната карта на гр. Габрово.

УПИ ХХІV се отрежда за ПИ с проектен идентификатор 1428.502.706 /бивши ПИ 1428.502.74 и 1428.502.75/, УПИ ХХV се отрежда за ПИ с идентификатор 1428.502.75.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред  Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Преписката по издаване на акта се намира в Дирекция „Устройство на територията“ при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 305 и може да бъде прегледана от заинтересуваните лица.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, съобщението ще се счита за редовно връчено и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.