Обявление №АУ-02-10-26#5/05.06.2015 г. на проект проект /ПУП-ПЗ/ за ПИ №037090 в землището на с. Донино, Община Габрово.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщаваме Ви, че с искане вх. №АУ-02-10-26/28.04.2015г., e внесен  за обявяване и одобряване проект Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №037090 в землището на с. Донино, Община Габрово, във връзка с отреждане на имота за жилищно строителство, изработен на основание чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ.

С ПУП-ПЗ за ПИ № 037090 в землището на с. Донино,  се установява  устройствена зона – „Жм”, със следните градоустройствени  показатели:

 -    макс. плътност на застрояване             -   50 % 

 -    макс. интензивност на застрояване     -   1.2

 -    макс. озеленена площ                           -    40%

 -    характер на застрояване                      - ниско (до 10м. височина)        

-    начин на застрояване                            - свободно

 Въвеждат се ограничителни линии на основното застрояване, съобразени с изискванията на ЗУТ и Закона за пътищата.

 Подхода е от третокласен път – 25м от края на платното за движение.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово –  пл. Възраждане № 3, етаж III, стая 311, тел. 066/818-372 - Веселинка Христова и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания проектът се разглежда от ОЕСУТ при Община Габрово. На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ по неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.