Обявление №АУ-02-10-28#1/23.06.2015 г. на проект ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП и РУП за част от кв. 26 по плана на с. Боженци, Община Габрово.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщаваме Ви, че с искане вх.№ АУ-02-10-28#1/23.06.2015г. е внесен за обявяване и одобряване проект Подробен устройствен план /ПУП/ в обхват до един квартал - план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на ПУП и РУП за част от кв. 26 по плана на с. Боженци, Община Габрово, както следва:

- С ПУП-ПЗ се променя разположението на основното застрояване в УПИ VІ-143 от кв. 26 по плана на с. Боженци. Проектното решение е съгласувано с Министерство на културата, одобрено със Заповед № 701/13.04.2006г. на Кмета на Община Габрово. За съществуващата стопанска постройка /плевня/ , със статут на „единична недвижима културна ценност” се предвижда реставрация и адаптация на сградата. В проектното предложение е предвидено свързване на стопанската постройка  /пленя/ с основното застрояване чрез едноетажна застройка с плосък покрив между двете сгради.

- Предназначението на имота е за „обществено обслужваща дейност”.

 - Макс. плътност на застрояване -      40 %;

 - Макс. интензивност на застрояване   -   Кинт. =  0.7;

 - Мин. озеленена площ  -     40 %;

 - Кота корниз  -       7м

- Начин на застрояване е отразен със задължителните линии на застрояване в ПУП-ПЗ.

- С РУП са отразени характерните за застрояването в с. Боженци разположения на сградите през улица. В конкретния случай в силуетното решение с височина на проектната сграда 6.50м, наличното разстояние до съседната сграда през улица е 5м в най-близката точка между двете сгради, като расте до 7.50м в най-отдалечената точка между двете сгради. В общия случай по чл. 32, ал. 3 от ЗУТ разстоянието в най-близката точка между проектната сграда и партерния етаж на съществуващата сграда, който в тази част е с обслужващи функции и без прозорци  към улицата, по норматив 4.50м, при налични 5м и в най-отдалечената точка между проектната сграда и партерния етаж на съществуващата сграда, който в тази част е „соба” с прозорец към улицата, по норматив 6.50м /височината на проектната сграда/, при налични 7м.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово –  пл. Възраждане № 3, етаж III, стая 311, тел. 066/818-372 - Веселинка Христова и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация при Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания проектът се разглежда от ОЕСУТ при Община Габрово. На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ по неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.