На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС  уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с изграждане на обект: Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мостсъгласно действащия регулационен план на гр. Габрово, одобрен с Решение №146/20.03.2000г. на Общински съвет Габрово.

по

ред

            Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ -№

по ПРЗ

ПИ- № по КК

Площ

(кв.м.)

Самостоятелен обект от сграда

- № по КК

Площ

(кв.м.)

Обезщетение

(лв.)

   1.

                   Милка Анастасова Петрова - ½ ид.ч.

                   Нели Петрова Петрова - ½ ид.ч.

 Част от

 ПИ 5797

   14218.550.2

 116,00

-

-

 7 235

 7 235

   2.  

                  Соня Димова Янева - 2/3 ид.ч.

                  Богомил Василев Георгиев - 1/3 ид.ч.

 Част от

 ПИ 5799

 14218.550.4

386,67

14218.550.4.1.1

117,60

 40 373

 20 187

   3.

    Тодорка Савова Чолакова

 Част от

 ПИ 5799

 14218.550.4

218,00

14218.550.4.1.3

55, 90

 45 840

   4.

                   Ганка Василева Николова - ½ ид.ч.

                   Николай Василев Николов - ½ ид.ч.

 Част от

 ПИ 5799

 14218.550.4

218,00

14218.550.4.1.4

14218.550.4.3

60,00

53,00

 21 470

 21 470