Заповед на Кмета на Община Габрово №794/12.05.2014г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ; Заповед № 1096/14.06.2013 г. на Кмета на Община Габрово; Решения на ОЕСУТ при Община Габрово (протокол № 22/23.07.2013 г., протокол № 33/07.11.2013 г и  протокол № 10/ 22.04.2014 г.) и искане вх.№АУ-02-10-39/10.07.2013г. от Мирослав Василев Василев,

О Д О Б Р Я В А М :

ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за ЧИ (частично изменение) на ЗРП (Застроителен и регулационен план) за кв.23 по плана на гр. Габрово -74 част.

1. С ПУП – ПР се предвижда за сметка на ПИ 7101 и 7102, попадащи в УПИ I – комплексно жилищно строителство, да се образува нов самостоятелен УПИ II-7101, 7102 за ЗХР и къща за гости.

2. С ПУП-ПЗ, за новообразувания УПИ II-7101, 7102 за ЗХР и къща за гости се обособява устройствен режим, с конкретно нежилищно застрояване, със следните  градоустройствени показатели:

 - начин на застрояване – свободно

 - характер на застрояване – нискоетажно (до 10м височина)

 - макс. плътност на застрояване – Пзастр. = 60%

 - макс. интензивност на застрояване – КИНТ   = 1.2

 - мин. озеленена площ – Позел.  = 40%

Определени са ограничителните линии на основното застрояване. Предвижда се запазване на съществуващата сграда в ПИ 7101, като елемент на застрояването.

Изменението е нанесено на скица №421/28.06.2013 г.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от нейното съобщаване, пред Административен съд – Габрово, по реда на АПК.

Жалбата се подава чрез Кмета на Община Габрово.