ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Днес 23.02.2015г. Община Габрово обявява, че със Заповед № 285/20.02.2015г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 89/12.02.2015г., искане вх. № АУ-02-11-4/11.02.2015г. от Красимир Тодоров Бурдиняшки, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план-план за регулация  за частично изменение на план за регулация /ПУП-ПР за ЧИ на ПР/ за УПИ ХІІ-136 от кв. 191 по плана на гр. Габрово, ІІІ етап, І част, като южната регулационна линия на улица с О.Т. 258-736, частично в участъка пред лицето на УПИ ХІІ-136, се поставя в съответствие със северната имотна граница на ПИ 14218.509.45 по Кадастралната карта на гр. Габрово, при спазване на следните условия: - обхват на плана –  УПИ ХІІ-136 от кв. 191 по плана на гр. Габрово, ІІІ етап, І част; - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.

Обявлението е поставено на 23.02.2015г. на таблото за обявления в ЦИУГ, на Интернет страницата на Община Габрово и на оградата на имота /УПИ ХІІ-136 от кв. 191 по плана на гр. Габрово, ІІІ етап, І част/.