Със Заповед № 284/20.02. 2015 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 92 от 12.02.2015  г., искане вх. № АУ-02-11-3/11.02. 2015 г. от Христофор Димитров Христов, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 6 по плана на с. Райновци, Община Габрово, както следва:

-  Улично-регулационната линия на ул. с ОТ 29-30 пред лицето на  УПИ ІХ-46,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 46.

-  Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 25-25а-29-30 пред лицето на  УПИ VІІІ-46,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 46, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ VІІІ-46, УПИ ІХ-46 от кв. 6 по плана на с. Райновци.

 - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.