Със Заповед на Кмета на Община Габрово №78/20.01.2015 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Заповед № 2795/17.12.2014 г. на Кмета на Община Габрово, Решениe на ОЕСУТ при Община Габрово–протокол № 1/13.01.2015г., и искане с вх. № АУ-02-11-36/10.12.2014г. от Марийка Пенчева Маджарова

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/  за част от кв. 9 по плана на с. Лоза, община Габрово.

С ПУП-ПР северната регулационна линия на улица с О. Т. 24-25, частично в участъка пред лицето на УПИ VІ-90, се поставя в съответствие с южната граница на поземлен имот 90.

Изменението е нанесено върху скица № 913/15.12.2014г.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от издаването и при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена на основание  чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд Габрово, чрез Община Габрово в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението по реда на АПК.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.