СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Габрово организира обществено обсъждане на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП -ПРЗ/ на кв. Борово-Велчевци в цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 /актуализиран/ и заинтересованите лица могат да  се запознаят с проекта в дирекция „Устройство на територията“ и придружаващите го документи.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.02.2015 г. от 16:30 часа в залата на III етаж в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3.