ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Днес 10.02.2015 г. Община Габрово, обявява, че със Заповед № 183/04.02.2015 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 58 от 27.01.2015 г., искане вх. № АУ-02-11-/.02.2015 г. от Стефан Йорданов Коларов е разрешено изработване на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 14 по плана на с. Орловци, Община Габрово,както следва:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП- ПР/ за частично изменение на застроителния и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 14 по плана на с. Орловци, Община Габрово, както следва:

- Дворищно-регулационната линия на УПИ ІІ-104 с УПИ ІІІ-104а и УПИ ІV-104б  се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 104 с ПИ № 104а и ПИ № 104б, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ ІІ-104 и съседни УПИ ІІІ-104а, УПИ ІV-104б от кв. 14 по плана на с. Орловци.

-  ПУП-ПР да се изработи на основание  § 8 ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.